Zebranie wszystkich działkowców


01-07-2014 14:15:34
Informujemy, że Zebranie wszystkich działkowców odbędzie się 12 lipca 2014 roku, o godzinie 10:00. Zebranie odbędzie się na
"Placu edukacyjno-rekreacyjnym" w rejonie działek "Wysoka II". Celem zebrania jest przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia
ogrodowego.
Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy o ROD Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie
zawiadamia, że w dniu 12.07.2014 r. o godz. 10.00 odbędzie się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do
działki, położonych na terenie w/w ROD.
Miejsce zebrania: „Plac edukacyjno - rekreacyjny”- rejon działek „Wysoka II” ( dojście na „plac” drogą za cmentarzem, wzdłuż działek – wejście na plac
oznakowaną bramą na końcu terenu działek). W razie deszczu zebranie odbędzie się w „Domu Działkowca” ulica Kościelna 7a.
Celem zwoływanego zebrania jest przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.
W przypadku niepodjęcia przez zebranie działkowców w ww. terminie uchwały o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej
stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwały o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia ogrodowego
PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu (uchwały o wyodrębnieniu ROD) przeprowadzone zostanie zebranie
działkowców w II terminie.
II termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie w/w ROD odbędzie się w dniu 12.07.2014r. o godz. 10.30 na
„Placu edukacyjno – rekreacyjnym” rejon działek Wysoka II ( w miejscu wyznaczonym w pierwszym terminie ).
Na zebraniu działkowców w II terminie uchwała o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego
PZDi powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwała o wyodrębnieniu ROD podejmowana jest w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej 3/10 liczby działkowców, korzystających z działek położonych na terenie ww. ogrodu działkowego, którego dotyczy uchwała.