List Burmistrza Mieroszowa do Prezesa ZMP


22-04-2014 15:18:02
17 kwietnia ukazał się na oficjalnej stronie Polskiego Związku Działkowców list Burmistrza Mieroszowa, skierowany do Prezesa Związku Miast
Polskich. Pełna jego treść znajduje sie poniżej. Oficjalne pismo można zobaczyć lub pobrać na stronie Polskiego Związku Działkowców lub poniżej.
"Szanowny Panie Prezesie

W związku z Pana wnioskiem, z dnia 20 grudnia 2013 roku, skierowanym
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o rozważenie możliwości skierowania do Trybunału
Konstytucyjnego ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych,
niniejszym informuję, że nie podzielam Pana obaw co do zgodności zapisów tej ustawy
z Konstytucją.
Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych powstawała na bazie
obywatelskiego projektu w drodze szerokiego dialogu, w procesie legislacyjnym w tym z
udziałem Związku Miast Polskich, którego uwagi w większości zostały uwzględnione.
W mojej ocenie ustawowe rozwiązania pogodziły interesy samorządów jako
właścicieli terenów ogrodów działkowych z interesem działkowców, a zapis art. 21 ustawy
jest gwarantem realizacji preambuły tej ustawy. Niekwestionowanym jest bowiem, że ogrody
działkowe, są nierozerwalnie związane m.in. z potrzebami socjalnymi, wypoczynkowymi,
rekreacyjnymi społeczności miast i dlatego będą nadal istniały i rozwijały się.
W związku z powyższym podważanie przyjętych w ustawie kompromisowych
rozwiązań w sferze praw właścicielskich gmin w odniesieniu do terenów zajmowanych przez
rodzinne ogrody działkowe oraz obowiązków odszkodowawczych gmin w przypadkach
podjęcia decyzji o ich likwidacji jest sprzeczne z ideą ustawy.
Pozwolę sobie przy tym zauważyć, że zarówno pod rządami poprzedniej jak i nowej
ustawy działkowej, działkowcy nigdy nie byli i nie są przeciwni rozwijaniu się miast,
ponieważ sami w nich egzystują. Natomiast samorządy gmin nie mogą sprzeciwiać się swoim
mieszkańcom, którzy nie dają zgody na to, aby ogrody były zamieniane w betonowe i szklane
pustynie miejskie.
Jako Burmistrz Miasta Mieroszów popieram treść nowej ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, bowiem nie zawiera ona żadnych niekorzystnych dla gmin rozwiązań.
Reguluje ona we właściwy sposób wzajemne stosunki miast, gmin i działkowców."